data aktualizacji: 23-02-2016, 11:36

Co zawiera zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego


wyświetleń: 8756Co zawiera zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego


Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego składa się po zakończeniu budowy w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku. Dokument ten należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i musi on zawierać dane identyfikacyjne budynku typu powierzchnia zabudowy, ilość kondygnacji itp. Do wniosku należy dołączyć szereg załączników. Są to:

 • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • oryginał dziennika budowy
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (należy zamieścić informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., art. 34 ust. 6 pkt 1)
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 • protokoły badań i sprawdzeń, m.in. protokół kominiarski, protokół z odbioru przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej, protokół z odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz instalacji gazowej i przyłącza gazowego.
   

Ponadto do wglądu należy przedłożyć:

 • uprawnienia kierownika budowy
 • zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika budowy
 • decyzję wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane kierownika budowy (inspektora nadzoru inwestorskiego)
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowego obiektu budowlanego
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanychInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet