data aktualizacji: 10-02-2016, 13:23

Czy można samemu wycinać drzewa na działce


wyświetleń: 3710Czy można samemu wycinać drzewa na działce


Wprowadzona 28 sierpnia 2015 nowelizacja ustawy z dnia o 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zmieniła zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz sposobów naliczania opłat i kar administracyjnych.

Pozwolenie na wycinkę drzew nadal jest związane z koniecznością uzyskania zezwolenia od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Poza przypadkami, w których wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków (nieruchomość wpisana na listę rejestru zabytków) lub starosty (w przypadku nieruchomości będącej własnością gminy). Jednak zmiana ustawy w tym zakresie wprowadziła zwolnienia.

Zezwolenia na usunięcie wymagają drzewa i krzewy, których obwód pania na wysokości 5 cm wynosi: 35 cm - dla topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, patalnu klonolistnego i 25 cm - dla pozostałych gatunków drzew.

Bez konieczności uzyskania pozwolenia można usunąć:

 • drzewa owocowe
 • krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat
 • krzewów ogrodowych pełniących funkcję ozdobną
 • drzewa: powalone lub złamane przez wiatr (może być usunięte przez służby po oględzinach pracownika urzędu gminy)
 • drzewa i krzewy niezbędne do usunięcia w ramach akcji ratowniczych i przecipożarowych


Dodatkowo uzyskanie zgody na usunięcie nie jest wymagane w przypadku właścicieli lokali, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jednak na spółdzielnię został nałożony obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów na 30 dni przed złożeniem wniosku do urzędu.

W nowelizacji tej ustawodawca dokonał redefinicji pojęć min. drzewo lub krzew. Teraz o uznaniu danej rośliny za drzewo lub krzew będzie decydował pokrój rośliny, a nie przynależność gatunkowa jak było do tej pory. Zgodnie z art. 5 pkt. 26a za drzewo uznaje się wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny natomiast krzewem (pkt 26b) jest wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem.

Zmianie uległy także kary w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do tej pory nielegalne wycięcie drzewa na działce wiązało się z karami wynoszącymi od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niekiedy taka kara była niewspółmierna do dokonanej szkody. Obecnie wysokość kary jest ustalana zazwyczaj na poziomie dwukrotności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.  

Przepisy wprowadzone w sierpniu 2015 roku nakładają obowiązek wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności wycinki przez organy nakładające karę pieniężną.

 • za usunięcie drzewa obumarłego lub też nierokującego na prawidłowy wzrost - możliwość obniżenia kary o 50% w przypadku gdy drzewo zostało usunięte na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • w przypadku usunięcia, zniszczenia lub wycięcia drzewa ze względu na stan wyższej konieczności np. zagrożenia budynku - odstąpienie od wymierzenia kary
 • w przypadku tzw. 'ogławiania' - usunięcie powyżej 30% korony - kara w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, natomiast powyżej 50% uznawane jest jako zniszczenie w związku z tym podlega karze w wysokości 2-krotności opłaty
 • w przypadku gdy od nielegalnego wycięcia drzewa upłynęło 5 lat sprawy takie uznaje się za przedawnione i odstępuje się od rozpatrzenia


Opłata za usunięcie drzewa lub krzewów:

 • wysokość naliczonej opłaty będzie zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu) i lokalizacji
 • zniesiono zwolnienia od opłat administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów w przypadku przeznaczenia terenu pod budownictwo
 • z opłaty administracyjnej zwolnione są osoby chcące usunąć z działki tzw. samosiewy z nieużytkowanych gruntów
autor: Marcus
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet