data aktualizacji: 02-06-2016, 07:58

Jakie warunki trzeba spełnić przy budowie oczyszczalni przydomowej


wyświetleń: 4646Jakie warunki trzeba spełnić przy budowie oczyszczalni przydomowej


Sposób zagospodarowania ścieków jako odpadów szkodliwych powinien być określony w pozwoleniu na budowę domu. Konieczne jest wykonanie badań gruntowo-wodnych, które będą rzutowały na wybór rodzaju oczyszczalni. Projekt i wykonanie oczyszczalni najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Przepisy prawne regulujące budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).


Zgodnie z art, 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Jednak taka budowa będzie wymagała zgłoszenia budowlanego (art. 30 ust. 1, pkt 1). Przed rozpoczęciem budowy warto jest  sprawdzić czy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę oczyszczalni.

Zgłoszenie budowlane składa się w Starostwie Powiatowym zgodnie z właściwością miejscową, w formie wniosku zawierającym informacje o:

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • zakresie, rodzaju sposobie wykonywanych robót budowlanych, terminie rozpoczęcia
 • planowanym terminie rozpoczęcia prac
 • oświadczenie o prawie własności nieruchomości lub też prawie do jej dysponowania
 • projekt, szkic przydomowej oczyszczalni wraz z parametrami technicznymi

Druki odpowiednie do takiego zgłoszenia zazwyczaj możemy znaleźć w Starostwie Powiatowym. Prace można rozpocząć jeśli Starosta w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, ale nie później niż po upływie 2 lat od terminu rozpoczęcia jakie zostało zawarte w zgłoszeniu.

Ewentualnie mogą być wymagane także inne dokumenty do dołączenia:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • certyfikaty urządzeń, które chcemy zainstalować w przydomowej oczyszczalni ścieków
 • pozwolenie wodnoprawne w przypadku gdy chcemy odprowadzać oczyszczone ścieki do wód powierzchniowych
 • mapa geodezyjna przedstawiająca przyjęte rozwiązanie


Lokalizacja oczyszczalni

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga spełnienia ściśle określonych wymagań, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)

 • min. 1,5 m pomiędzy poziomem drenażu rozsączającego, a wodami gruntowymi
 • min. 30 m pomiędzy drenażem a ujęciem wodnym np. studnią głębinową i 15 m odległości osadnika od studni
 • min. 2 m pomiędzy drenażem rozsączającym a granicą sąsiedniej drogi, działki
 • min. 3 m pomiędzy drenażem rozsączającym a drzewami
 • min. 5 m odległość drenażu od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń mieszkalnych
 • min. 1,5 m odległość osadnika i drenażu od rur wodociągowych i gazowych
 • min. 0,8 m odległość osadnika i drenażu od kabli elektrycznych
 • min. 1,5 m pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażowymi
 • maks. 20 m długości jednej nitki drenażowej


Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • oczyszczalnia drenażowa rozsączająca
 • oczyszczalnia z filtrem piaskowym (gruntowym)
 • oczyszczalnia gruntowo-roślinna (hydrobotaniczna)
 • oczyszczalnia z osadem czynnym
 • oczyszczalnia ze złożem biologicznym
   

zdjecie: Roth - oczyszczalnia ścieków MS TWINBLOCInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet